London Teacher Training College

Изпити за сертификат по английски

Enroll with us and get your ticket to teach English worldwide

СЕРТИФИКАТНИ ИЗПИТИ

Нашите ученици имат изключително висок процент на успеваемост при полагане на Кеймбридж изпитите.

STARTERS, MOVERS, FLYERS са трите изпита на Cambridge за деца на възраст от 7 до 12 год. Явяването на тези изпити става все по- популярно, тъй като чрез тях малките ученици придобиват самочувствие и опит, а резултатите от тях представляват обективна оценка за реалното ниво на владеене на езика.

KET- Key English Test (A2)

KETМогат да разбират най-често употребявани думи и изрази от области, свързани с всекидневието. Могат да схващат същественото от кратки и ясни послания и съобщения. Могат да чета кратки, елементарни текстове. Могат да откриват конкретна, предвидима информация в обяви, реклами, проспекти, менюта, разписания и други. Могат да разбират кратки лични писма.Могат да общуват във всекидневни рутинни ситуации, изискващи обикновен, пряк обмен на информация по познати теми и дейности.

PET- Preliminary English Test (B1)

PETМогат да се справят с повечето ситуации, възникнали при пътуване в страни, където се говори съответният език. Могат да участват без предварителна подготовка в разговори на позната тематика от личен характер или свързани с ежедневието.Могат да описват преживявания и събития, своите планове, надежди и цели с прости свързани изречения. Могат кратко да изразяват и аргументират мнението си. Могат да разказват случки и събития, сюжета на книги и филми, както и да описват своите впечатления. Могат да съставят несложен свързан текст на теми, които са им познати или ги интересуват.

FCE- First Certificate in English (В2)

FCE e изпит за тези, които могат да използват езика писмено и говоримо на ниво „Upper – intermediate“ . Той е напълно достатъчен за всички,които искат да го използват за работа или обучение.

Предимства:

– FCE – Валиден за цял живот;

– FCE – Международно признат за обучение и работа. Хиляди работодатели, университетии държавни ведомства официално признават FCE.

–  FCE – Ви дава добра основа от знания, нужни за успешното полагане на следващите изпити на Cambridge – CAE и CPE.

CAE- Certificate in Advanced English (C1)

CAE е изпит, който оценява вашите умения за свободно общуване на английски език и ефективна комуникация в широк спектър ежедневни ситуации.Получилите сертификат CAE

– Могат да обсъждат комплексни въпроси чрез писмо,есе или доклад, като умеят да изтъкнат най- значимото.

– Могат да се изразяват писмено чрез ясен, добре структуриран и стегнат текст в различни стилове.

– Разбират специализирани статии и технически инструкции.

– Използват езика в неговото многообразие,както за общуване ,така и в професионална среда.

– Не срещат затруднения при изразяване на идеи и мнения.

– Могат да се изразяват спонтанно и гладко.

– Разбират дълги и сложни текстове с различна стилистика.

CPE- Certificate of Proficiency in English (C2)

CPEе изпит признат от университети и колежи в цял свят, както и от стотици работодатели. Той служи като доказателство за високо владеене на езика. CPE е валиден цял живот.Получилите сертификат CPE

– Участват с лекота в разговори и дискусии.

– Могат да се изразяват ясно и гладко в писмена и устна форма по въпроси от различни сфери и в различни ситуации.

– Разбират с лекота различни форми писмен и говорим английски.

IELTS и TOEFL са международно признати изпити за проверка на знанията по английски език. IELTS е изпит на Cambridge, а TOEFL е изпитна система от САЩ. Валидността и на двата изпита е две години от датата на издаване на сертификата. При изтичане на двугодишния срок резултатите престават да бъдат валидни и изпитът трябва да се положи отново.

BEC- Business English Certificate

Обучението по Business English се води от високо квалифицирани преподаватели, които са специализирали в сферата на бизнес английски. Акцентът пада върху развиване на специфични бизнес умения,като водене на разговор по телефон,водене на кореспонденция,водене на преговори, изнасяне на презентации, социализиране с бизнес партньори и др.